Get Adobe Flash player

Viši sud u Subotici

Osnovni podaci

OSNIVANJE I NADLEŽNOST VIŠEG SUDA U SUBOTICI

Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Službeni glasnik RS", br. 101/13), između ostalih sudova u Republici Srbiji, osnovan je i Viši sud u Subotici, određeno je njegovo sedište i područje na kojem vrši nadležnost.

Tako je Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava utvrđeno da Viši sud u Subotici vrši svoju nadležnost za područje Osnovnog suda u Senti i Osnovnog suda u Subotici.

Viši sud u Subotici je sud opšte nadležnosti, njegova stvarna nadležnost utvrđena je članom 23 Zakona o uređenju sudova ('Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16 i 108/16).

Shodno citiranoj zakonskoj odredbi, Viši sud u prvom stepenu:

1. sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena kazna zatvora preko deset godina;

2. sudi za krivična dela: protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, protiv Vojske Srbije; odavanje državne tajne; odavanje službene tajne; krivično delo propisano zakonom koji uređuje tajnost podataka; pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja; izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti; povreda teritorijalnog suvereniteta; udruživanje radi protivustavne delatnosti; povreda ugleda Republike Srbije; povreda ugleda strane države ili međunarodne organizacije; pranje novca; kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika; ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja; ubistvo na mah; silovanje; obljuba nad nemoćnim licem; obljuba zloupotrebom položaja; otmica; trgovina maloletnim licima radi usvojenja; nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi i javnom skupu; primanje mita; zloupotreba položaja odgovornog lica (član 234. stav 3. Krivičnog zakonika) i krivična dela za koja je posebnim zakonom utvrđena nadležnost višeg suda; zloupotreba u javnim nabavkama (član 234a stav 3. Krivičnog zakonika);

3. sudi u krivičnom postupku prema maloletnim učiniocima krivičnih dela;

4. odlučuje o molbi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude za krivična dela iz svoje nadležnosti;

5. odlučuje o zahtevima za rehabilitaciju;

6. odlučuje o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija sredstvima javnog informisanja;

7. sudi u građanskopravnim sporovima kad vrednost predmeta spora omogućuje izjavljivanje revizije; u sporovima o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, industrijskog dizajna, modela, uzoraka, žigova, oznaka geografskog porekla, topografije integrisanih kola, odnosno topografije poluprovodničkih proizvoda i oplemenjivača biljnih sorti ako nije nadležan drugi sud; u sporovima o osporavanju ili utvrđivanju očinstva i materinstva; u sporovima za zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja na radu; u sporovima o objavljivanju ispravke informacije i odgovora na informaciju zbog povrede zabrane govora mržnje, zaštite prava na privatni život, odnosno prava na lični zapis, propuštanja objavljivanja informacije i naknade štete u vezi sa objavljivanjem informacije;

8. sudi u sporovima povodom štrajka; povodom kolektivnih ugovora ako spor nije rešen pred arbitražom; povodom obaveznog socijalnog osiguranja ako nije nadležan drugi sud; povodom matične evidencije; povodom izbora i razrešenja organa pravnih lica ako nije nadležan drugi sud.

Viši sud u drugom stepenu odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova:

1. o merama za obezbeđenje prisustva okrivljenog;

2. za krivična dela za koje je propisana novčana kazna i kazna zatvora do pet godina;

3. na rešenja u građanskopravnim sporovima; na presude u sporovima male vrednosti u izvršnim postupcima i postupcima obezbeđenja; u vanparničnim postupcima.

Viši sud vodi postupak za izručenje okrivljenih i osuđenih lica, pruža međunarodnu pravnu pomoć u postupcima za krivična dela iz svoje nadležnosti, izvršava krivičnu presudu inostranog suda, odlučuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih i arbitražnih odluka ako nije nadležan drugi sud, odlučuje o sukobu nadležnosti osnovnih sudova sa svog područja, obezbeđuje i pruža pomoć i podršku svedocima i oštećenima i vrši druge poslove određene zakonom.

Zakonom se može predvideti da u određenim vrstama pravnih stvari postupa samo određeni viši sud.

Nadležan drugostepeni sud za Viši sud u Subotici je Apelacioni sud u Novom Sadu.

Pravila postupanja Višeg suda u Subotici u sudskim stvarima iz njegove nadležnosti regulisana su sledećim propisima:

• Zakonom o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 49/13, 74/13 i 55/14)

• Zakonom o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik SRS", br. 25/82, 48/88 i "Službeni glasnik RS", br. 46/95, 18/05, 85/12, 45/13, 55/14, 6/15 i 106/15)

• Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 106/15 i 106/16)

• Zakonom o rehabilitaciji ("Službeni glasnik RS", br. 92/11)

• Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Službeni glasnik RS", br. 40/15)

• Zakonikom o krivičnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14)

• Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 85/05)

• Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici ("Službeni glasnik RS", br. 94/2016)

Odlukom o broju sudija u sudovima Visokog saveta sudstva od 13.10.2015. godine, određeno je da Viši sud u Subotici ima deset sudija.

Trenutno u sudu pravosudnu funkciju vrši devet sudija.

PREDSEDNIK VIŠEG SUDA U SUBOTICI

Zakonom o sudijama ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16) propisani su uslovi za izbor i postupak za izbor predsednika suda, trajanje i prestanak funkcije, razlozi za razrešenje i postupak donošenja odluke o razrešenju, kao i položaj po prestanku funkcije predsednika suda. Prava, ovlašćenja i obaveze predsednika suda propisani su Zakonom o uređenju sudova i Sudskim poslovnikom.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije dana 23. maja 2014 godine, sudija ovog suda Molnar Ferenc postavljen je za Predsednika Višeg suda u Subotici počev od 02.06.2014. godine.

SUDIJE VIŠEG SUDA U SUBOTICI

Sudije Višeg suda u Subotici su:

1. Molnar Ferenc, Predsednik suda

2. Gordana Kojić, zamenik Predsednika suda

3. Marija Rakić, presednik Građanskog odeljenja

4. Feldi Žužana

5. Aleksandra Pekez Kalinić

6. Milena Radivojev, predsednik Krivičnog odeljenja

7. Biljana Stoparić

8. Ivan Bogosavljev

9. Danko Mandić

SUDSKO OSOBLJE

Broj i struktura zaposlenih u Višem sudu u Subotici određeni su Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Subotici posl. br. Su I-9-1/16 od 04.01.2016. godine, tako što je sistematizovano 20 radnih mesta, sa 38 zaposlenih. Trenutno je u ovom sudu zaposleno ukupno 36 državnih službenika i nameštenika na neodređeno vreme i ukupno 5 državnih službenika i nameštenika na određeno vreme.

U cilju uspešnog i efikasnog obavljanja poslova i zadataka iz nadležnosti suda, a prema obimu i prirodi poslova obrazovane su sledeće organizacione jedinice:

1. SUDSKA UPRAVA

2. SUDSKA PISARNICA

3. DAKTILOBIRO

4. SLUŽBA ZA INFORMATIKU I ANALITIKU

5. TEHNIČKA SLUŽBA

6. SAMOSTALNI IZVRŠILAC SUDSKA UPRAVA

U Sudskoj upravi obavljaju se poslovi koji služe vršenju sudske vlasti, pre svega: uređivanje unutrašnjeg poslovanja u sudu, pozivanje i raspoređivanje sudija porotnika, poslovi vezani za stalne sudske veštake i tumače, razmatranje pritužbi i predstavki, vođenje statistike i izradu izveštaja, izvršenje krivičnih sankcija, finansijsko i materijalno poslovanje suda, stručni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu, poslovi u vezi sa stručnim usavršavanjem sudija i sudskog osoblja, donošenje opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutrašnju organizaciju, radne odnose i druge opšte akte kojima se uređuju odnosi u sudu, poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na korišćenje, poslovi u vezi sa naplatom sudskih taksi i drugi poslovi vezani za unutrašnju organizaciju i poslovanje suda, kada je to određeno zakonom ili opštim aktom suda.

SUDSKA PISARNICA

U pisarnici suda se obavljaju administrativni i tehnički poslovi u sudu, po svim predmetima iz nadležnosti Višeg suda, poslovi prijema pismena, poslovi arhive, ekspedicije i dostave pošte.

Radom organizacione jedinice Pisarnica rukovodi upravitelj pisarnice.

DAKTILOBIRO

U daktilobirou se obavljaju svi poslovi vezani za vođenje zapisnika na ročištima i pretresima, kucanje odluka, dopisa, vršenje prepisa, kao i ostali administrativni poslovi neophodni za pravilno poslovanje suda, uz poštovanje Sudskog poslovnika. Radom organizacione jedinice Daktilobiro rukovodi šef daktilobiroa.

TEHNIČKA SLUŽBA

Tehnička služba obavlja poslove raznošenja sudske pošte, poslove održavanja postrojenja centralnog grejanja, održavanje i popravku zgrade i inventara, obezbeđenje suda, održavanje čistoće i sl.

Tehničkom službom rukovodi Sekretar suda.

SLUŽBA ZA INFORMATIKU I ANALITIKU

Služba za informatiku i analitiku suda obavlja sve operativne i informatičke poslove, sistem integracija, testiranje, instalacija i servisiranje računarskih sistema, administracija računarskih mreža, realizovanje obuke korisnicima iz oblasti softvera i obezbeđivanje tehničke pomoći krajnjim korisnicima.

Radom ove službe rukovodi sistem administrator.

RAČUNOVODSTVO SUDA

Računovodstvene poslove u sudu obavlja samostalni izvršilac, van sastava organizacionih jedinica.