Виши суд у Суботици је формиран 01.01.2010. године (Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава).

Председник суда је судија Молнар Ференц.

Одлуком о броју судија у судовима Високог савета судства од 13.10.2015. године, одређено је да Виши суд у Суботици има десет судија. Тренутно у суду правосудну функцију врши седам судија.

Број и структура запослених у Вишем суду у Суботици одређени су Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Суботици посл. Су И-9 број 3/17 од 14.12.2017. године, тако што је систематизовано 21 радно место, са 38 запослених. Тренутно је у овом суду запослено укупно 35 државних службеника и намештеника на неодређено време и укупно 7 државних службеника и намештеника на одређено време.