Информације у вези са предметима, који се налазе у раду у Вишем суду у Суботици, странке, њихови пуномоћници и друга овлашћена лица могу добити у судској писарници у радно време суда предвиђено за рад са странкама.

Према одредбама Судског пословника писарница даје обавештења о стању предмета на основу података из уписника и списа која садрже само нужне податке о стадијуму поступка у којем се предмет налази и друга слична обавештења. Обавештења се дају усмено и у  писаној форми, а кратка и хитна обавештења се могу дати и телефоном, ако је то по природи ствари могуће.

У судској писарници се могу добити следеће информације о:

1. пословном броју предмета
2. личном имену судије коме је предмет додељен у рад
3. кретању предмета