ОСНИВАЊЕ СУДА

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", бр. 101/13), између осталих судова у Републици Србији, основан је и Виши суд у Суботици, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

Тако је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава утврђено да Виши суд у Суботици врши своју надлежност за подручје Основног суда у Сенти и Основног суда у Суботици.

Виши суд у Суботици је суд опште надлежности, његова стварна надлежност утврђена је чланом 23 Закона о уређењу судова (''Службени гласник РС", бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17 и 65/18).

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Суботици од 14.12.2017. године, систематизовано је 21 радно место за обављање послова из делокруга суда са 38 запослених. Наведеним актом, у циљу успешног и ефикасног обављања послова и задатака из надлежности Суда, а према обиму и природи послова, предвиђене су следеће организационе јединице:

1. Судска управа

2. Судска писарница

3. Рачуноводство суда

4. Дактилобиро

5. Служба за информатику и аналитику

6. Техничка служба.